Boliger Tollef Bredals veg

StedRøros
OppdragsgiverHyttelva AS
ProgramBoliger
OppdragDirekte oppdrag
StatusBoliger ferdigstilt 2015
Areal4 900 m² planområde, 3 000 m² bolig, 1 000 m² næring

Arealet for verdensarven på Røros er utvidet. Det er et overordnet mål å styrke Røros sentrum som en levende del av verdensarven. I den forbindelse er det et uttrykt mål om å styrke sentrumskjernen som handelsarena og å styrke Røros som byen i Fjellregionen. Nye boliger i området er også en naturlig del av planen. Planområdet er som del av «Områderegulering stasjonsområdet – Hitterelva». Rikspolitisk er dette lenket til prosjektet «næring i verneverdige byområder», ledet av Riksantikvaren. Gjennom dette arbeidet er det klart uttrykt at intensjonen om bykjernen som senterområdet for handel og tjenester skal følges opp.

Planområdet ligger i verdensarvens kjerneområde. Fra å gi rom for den første private industrietableringen på Røros med vannrenne og kvernhus på 1800-tallet, har området i etterkrigstiden vært et lavstatusområde i Bergstaden. Gjennom planforslaget vil området endre karakter til sentrumsnært boligområde. Detaljert reguleringsplan for Tollef Bredals veg 3 er et ledd i en ønsket utvikling for hele området mellom jernbanen og Hitterelva. Planforslaget introduserer en ny og fortettet bruk av planområdet. Området har aldri vært en del av den historiske bygningsstrukturen i «gata» i Røros sentrum og skal ikke framstå som en del av denne. Bygningsvolumene er en nytolkning av uthusvolum og uthusstrukturen i enden av «gata» og langs Hitterelva. Planens struktur er et produkt av program og funksjonelt behov for fortetting samt visuelt behov for gjenkjennelse av form, materialbruk og skala.