Julie Braarud

MASTER OF ARCHITECTURE MNAL

PARTNER

Telefon
944 70 567

Julie Braarud er utdannet fra Arkitektskolen Aarhus i 2009. Etter endt utdanning har hun etter mindre prosjektansettelser arbeidet hos Asplan Viak i Bergen. Har vært  ansatt hos Lusparken Arkitekter AS siden 2013.

Julie ble partner og medeier i Lusparken Arkitekter i 2021, og er i dag en del av kontorets ledelse

Julie har hatt ansvar for både nybygg og ombyggingsprosjekt i ulik skala og fase. Hun har fulgt flere prosjekt gjennom skisse-, detalj- og byggefase, og har gjennom dette erfaring med konseptutvikling, arbeidstegninger og byggeplassoppfølging, samt brukermedvirkning. Hun har også arbeidet med reguleringsplaner og volumstudier i forbindelse med planarbeider og deltatt i mange konkurranseprosjekter.

Gjennom 10 år som arkitekt har Julie opparbeidet seg bred erfaing i prosjektering av undervisningsbygg og deltatt i prosjektering av barnehager, barneskoler, videregående skoler og universitetsbygg.

Prosjekteringserfaring innenfor skolebygg omfatter blant annet verksteder for yrkesfag TIP/BA, arealer for alternativ opplæring, realfagslaboratorier, fleksible undervisningrom, helsetjenesten, kantine og fellesarealer mv.

Julie har også arbeidet med bolig- og næringsbygg, samt andre offentlige bygg.

Julie hadde i store deler av studiet fokus på miljø som designparameter, og mottok et reiselegat for sin bacheloroppgave som omhandlet bærekraftige boliger. I praksistiden var hun med på en tverrfaglig konkurranse om å utvikle en av Danmarks første passivhusboliger i Vejle. Etter endt utdanning har hun blant annet vært medarbeider på to pilotprosjekter hos Asplan Viak med fokus på bruk av tre og klimagassreduksjon: Sollien barnehage og Søreide skole i Bergen. Hos Lusparken Arkitekter AS har hun fortsatt å jobbe med skolebygg med miljøfokus.

Julie mestrer å arbeide tverrfaglig og hun liker å jobbe i tett dialog med andre prosjekterende, utførende og brukere for å finne gode løsninger.

Julie har bred erfaring fra detaljprosjektering i ArchiCad og bruk av BIM i tverrfaglig prosjektering.