Detaljregulering Røros vgs og Verket Røros

På vegne av Trøndelag fylkeskommune varsles oppstart av detaljregulering av Røros videregående skole og Verket Røros.

Planområdet er på ca. 51,9 daa og omfatter g/bnr 133/552, 133/140, og deler av 133/138, 133/101 og 1531/1.

I dag er området regulert til område for offentlig bebyggelse (skole og idrettsanlegg). Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreutvikling av Røros videregående skole. Planen vil også omfatte Verket Røros. Gjeldene reguleringsplan, 20090009 133/140,292,552. Sundvegen 10-12 vil bli opphevet. Kommunen har avgjort at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet sendes til Lusparken Arkitekter as, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller firmapost@lusparken.no innen 24. januar 2022

Dokumenter

Annonsen

Planområde

Planbeskrivelse

Oppstartsmøte referat

Varslingsbrev