Om oss

Lusparken Arkitekter står for utvikling og realisering av arkitektur, interiørarkitektur samt by- og stedsforming. Fra starten høsten 1995 har kontoret hatt en jevn utvikling og teller i dag 17 dyktige medarbeidere.

Lusparken Arkitekter har som målsetting å skape moderne bygg med god funksjonell og arkitektonisk kvalitet. Vi arbeider på alle nivåer, fra enkle byggeoppgaver til komplekse byformingsoppgaver. Kontoret står for et helhetlig arkitektursyn der prosjektenes innhold og stedskarakter er bestemmende for formgiving og materialbruk. Våre prosjekter utvikles i spenningsområdet mellom internasjonale impulser og regionale forutsetninger. 

Lusparken Arkitekter er et innovativt og faglig engasjert arkitektmiljø. Vi mener arkitekturen skaper rammer for sosiokulturell aktivitet. Med denne oppfatningen har vi bevisst knyttet til oss et nettverk av samarbeidspartnere både fra andre arkitektkontor og andre fagmiljø. I tillegg til fleksibel kapasitet, mener vi at dette ivaretar et levende og inspirerende fagmiljø samtidig som det gjør oss bedre i stand til å løse komplekse arkitekturoppgaver.

Lusparken Arkitekter vil bidra til en bærekraftig utvikling av arkitekturen, og vi har satt fokus på innovative energiløsninger og miljøspørsmål i våre prosjekter. Kontoret har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2011.

 

Ansatte

Ansatte

Kjell Kristiansen

SIVILARKITEKT MNAL

ARKITEKTURFAGLIG LEDER

PARTNER

Telefon
926 63 655

Kjell Kristiansen er utdannet sivilarkitekt fra NTH i 1979. Etter endt utdanning har han arbeidet ved flere arkitektkontor i Trondheim i tillegg til en praksis, før han i 1995 var en av grunnleggerne av Lusparken Arkitekter.

I kraft av sin rolle som arkitekturfaglig leder ved kontoret har Kjell ansvaret for utvikling og oppfølging av kontorets faglige profil og kompetanse. Kjell har opparbeidet en allsidig og bred kompetanse med prosjektering og prosjektledelse av de fleste bygnings- og oppgavetyper; Samferdsel, skoler og undervisning, idrett og kultur, boliger, boliganlegg, bygningsvern og transformasjon. Kjells erfaring dekker de fleste av arkitektens arbeidsområder; Programmering og dimensjonering, mulighetsstudier,  utredninger, byplan og regulering.

Hans faglige fokus er strategisk planlegging, formgiving og utvikling av helhetlige arkitekturkonsepter. Han har hatt ansvar for utforming av flere store offentlige bygg; Terminal 1 ved Trondheim lufthavn Værnes (1994), tilbygg på Værnes for Schengen-tilpasninger og ny avgangshall utland (2006), Kimen kulturhus, Tromsø tinghus, Studentsenteret i Bergen, Salten krematorium. Flere skolebygg; blant annet Hamar katedralskole, Stokkan ungdomsskole, Ranheim skole og Brekkåsen skole. Han viser til lang og allsidig erfaring innenfor planlegging, regulering, mulighetsstudier og formgiving av offentlige områder. I tillegg har han hatt ansvar for arbeider innen kulturminnefeltet blant annet i Trondheim, Molde, Røros og Bodø.

Kjell benyttes hyppig som NAL-oppnevnt jurymedlem i arkitektkonkurranser nasjonalt og lokalt. Har vært timelærer, foreleser, sensor og diplomsensor ved NTNU. Kjell er tilkjent professorkompetanse i komplekse bygg, NTNU Arkitektavdelingen.

Kjell har hovedansvaret for kontorets utvikling av konkurranseforslag.

Anders Stenberg

MASTER OF ARCHITECTURE MNAL

DAGLIG LEDER

PARTNER

Anders Stenberg er utdannet arkitekt fra NTNU i 2012. Etter endt utdanning ble han ansatt hos Lusparken Arkitekter og arbeidet her i fire år før han flyttet til Auckland, New Zealand. I Auckland arbeidet han hos Architectus. Han fortsatte å arbeide hos Lusparken Arkitekter i 2017, da New Zealand oppholdet var over.

Anders ble partner og medeier i Lusparken Arkitekter i 2021, og i 2022 overtok han som dagligleder.

Anders i hovedsak arbeidet med komplekse bygg med variert funksjon og program;- bl.a. offentlige bygg, undervisningsbygg og kontorbygg samt boligprosjekt. Han har erfaring med å følge prosjektene gjennom alle faser, fra konsept til ferdig bygg. Han har også deltatt i konkurranser, arbeidet med visualisering, anbudsbeskrivelser, byggesøknader og regulering.

Anders har sin hovedkompetanse i prosjektering av komplekse bygg, der han har gjennomført både nybygg og transformasjon av eksisterende og vernede bygg. Han har også god kunnskap om prosjektering med massivtre.

Anders har god kompetanse med BIM-prosjektering og har gjennomført flere prosjekt med høye BIM-krav. Dette gjelder både utformingen av modell og tverrfaglig koordinering og kontroll. Han var også involvert i Direktoratet for Byggkvalitets pilotprosjekt om bruk av BIM i byggesaker.

Eva Helene Haanæs

SIVILARKITEKT MNAL

PARTNER

Telefon
950 89 554

Eva Haanæs er utdannet sivilarkitekt fra NTH 1977. Etter endt utdanning har hun arbeidet ved flere arkitektkontor i Oslo, Bergen og Trondheim før hun i 1995 var en av grunnleggerne av Lusparken Arkitekter.

Helt siden Lusparken Arkitekter ble opprettet, har Eva vært kontorets daglige leder frem til utgagnen av 2021. I tillegg til administrativt ansvar for kontorets drift, har hun ansvar for kontorets kvalitetssikringsarbeid.

Evas faglige fokus har de senere årene vært innenfor skoler og undervisningsbygg hvor hun har opparbeidet en betydelig kompetanse. Eva brukes hyppig som programmerer og foreleser ved oppstart av prosjekt. Eva har vært sentral i utviklingen av kontorets skoleprosjekt og har i sin portofolio ansvar for utforming og gjennomføring av flere større undervisningsbygg, blant annet Akset kultur- og skolesamfunn på Inderøya, Røros videregående skole, masterplan for Olav Duun videregående skole, Hamar katedralskole, Melhus videregående skole og Ranheim skole både som prosjekteringsleder og arkitekt. Hun har vært faglig prosjekteringsleder for Kimen kulturhus, regionalt kulturhus på Stjørdal. De senere årene har hun tilegnet seg kompetanse og erfaring innenfor tannhelsetjenester, både gjennom programmering og gjennomføring.

Effektivisering og endring av arealbruk i eksisterende bygninger har stått sentralt i arbeider for NTNU. I dette inngår utforming av undervisningsrom, arbeidsplasser, laboratorier og studentarbeidsplasser, deltakelse i brukerprosesser m.m.

Eva benyttes ofte som NAL-oppnevnt jurymedlem i arkitektkonkurranser nasjonalt og lokalt. Har vært timelærer, sensor og diplomsensor ved NTNU. Eva har hatt faglige tillitsverv sentralt og lokalt, vært medlem av Akademirådet og er nå inne i sin andre periode som medlem av NALs konkurransekomite.

Kai Rune Bakke

SIVILARKITEKT MNAL

PARTNER

Telefon
951 50 407

Kai Rune Bakke er utdannet sivilarkitekt ved NTH i 1994 og har siden den gang vært ansatt ved NTH og flere arkitektkontor i Trondheim før han begynte hos Lusparken Arkitekter i 2005.

Kai Rune ble partner og medeier i Lusparken Arkitekter i 2015, og er i dag en del av kontorets ledelse. Mange års erfaring har Kai Rune opparbeidet seg en meget god erfaring med planlegging, prosjektering og gjennomføring av bl.a; kulturbygg, universitetsbygg, skoler, kontorbygg og boligprosjekter. Fra mulighetsstudier, konkurranser til ferdig bygg. Spesialområdet er gjennomføring av komplekse byggeprogram, BIM prosjektering, samhandling og brukerprosesser. Han har også lang og verdifull erfaring som ansvarlig søker i komplekse byggesaker.

Alle årene i faget har gitt han god forståelse i prosjektorganisering og brukermedvirkning. Dette resulterer i gode prosjektgjennomføringer og flotte sluttresultater.

Kai Rune er en viktig ressurs når det gjelder gjennomføring av kontorets pågående prosjekter og konkurranser. Han har bl.a. vært ansvarlig saksbehandler for Berglaboratoriet på Valgrinda for NTNU, Kimen Kulturhus, Storkaia i Molde, Studentbygg og boliger campus NTNU Ålesund og Åfjord videregående skole.

I 2017 mottok han European Award for Steel Structures for Kimen Kulturhus. Samme året ble prosjektet  presentert i bladet Arkitektur N. I 2015 mottok han Betongtavlen for Kimen Kulturhus.

Tor Inge Askim

SIVILARKITEKT MNAL

PARTNER

Telefon
997 85 489

Tor Inge Askim har sin utdannelse fra NTNU i 2003 og er inne i sin andre periode som ansatt hos Lusparken Arkitekter, etter å ha opparbeidet erfaring hos andre arkitektkontor i Trondheim.

Tor Inge ble partner og medeier i Lusparken Arkitekter i 2021, og er i dag en del av kontorets ledelse

Gjennom sine år som arkitekt har Tor Inge opparbeidet seg allsidig kompetanse i alle arkitektfaglige faser med faglig fokus på prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter. Programmering, konsept- og faseutvikling, utarbeidelse av konkurransegrunnlag for de fleste entrepriseformer, byggetegninger og byggeplassoppfølging. Denne erfaringen gjør at han kan benyttes i ulike typer oppdrag og gruppesammensetninger.

Tor Inge har verdifull erfaring med utvikling og transformasjon av eksisterende bygningsmasse. Prosjekter med ulike energi- og miljømål og gjennomføring av prosjekter med BREEAM-sertifisering. Han har også erfaring som prosjekteringsgruppeleder, ansvarlig søker, og dialog med antikvarer om vernet bygningsmasse.
I utviklingen av prosjekter har han fokus på god dialog med øvrige aktører, skape felles forståelse. I byggeprosjekter har han spesielt vekt på samarbeid med andre rådgivere og koordineringen av de ulike fag. Han har opparbeidet seg god erfaring med å organisere og gjennomføre prosesser for brukermedvirkning.

I tillegg til tradisjonelle prosjekteringsmetoder, har han erfaring med ICE (samtidig prosjektering for byggeprosjekter). Hvor kunnskapen om BIM (bygningsinformasjonsmodellering) kommer godt med.

En større del av prosjekteringsporteføljen er undervisningsbygg. Tor Inge har for sin tidligere arbeidsgiver bl.a. vært ansvarlig saksbehandler for Brekstad skole, Leangen skole og nye opplæringsbasseng for Pirbadet i Trondheim.

I løpet av sin andre periode hos Lusparken Arkitekter har Tor Inge blant annet arbeidet med mulighetsstudie på fortetting av Gløshaugplatået på NTNU, Mære barnehage og barneskole og Olav Duun videregående skole.

Julie Braarud

MASTER OF ARCHITECTURE MNAL

PARTNER

Telefon
944 70 567

Julie Braarud er utdannet fra Arkitektskolen Aarhus i 2009. Etter endt utdanning har hun etter mindre prosjektansettelser arbeidet hos Asplan Viak i Bergen. Har vært  ansatt hos Lusparken Arkitekter AS siden 2013.

Julie ble partner og medeier i Lusparken Arkitekter i 2021, og er i dag en del av kontorets ledelse

Julie har hatt ansvar for både nybygg og ombyggingsprosjekt i ulik skala og fase. Hun har fulgt flere prosjekt gjennom skisse-, detalj- og byggefase. Gjennom dette har hun fått erfaring med konseptutvikling, arbeidstegninger og byggeplassoppfølging, samt brukermedvirkning. Hun har også arbeidet med bolig- og næringsbygg, samt andre offentlige bygg.

Hun har også arbeidet med reguleringsplaner og volumstudier i forbindelse med planarbeider. Deltatt i mange konkurranseprosjekter både som praktikant og ferdig utdannet arkitekt.

Gjennom årene som arkitekt har Julie opparbeidet seg bred erfaring i prosjektering av undervisningsbygg og deltatt i prosjektering av barnehager, barneskoler, videregående skoler og universitetsbygg.

Julie har erfaring fra samspillsprosjekt bl.a. gjennom arbeid med AKSET kultur- og skolesamfunn på Inderøy og Røros videregående skole. Ulike prosjekter for NTNU har gitt god erfaring med brukermedvirkning.

Julie hadde i store deler av studiet fokus på miljø som designparameter, og mottok et reiselegat for sin bacheloroppgave som omhandlet bærekraftige boliger. I praksistiden var hun med på en tverrfaglig konkurranse om å utvikle en av Danmarks første passivhusboliger i Vejle. Etter endt utdanning har hun blant annet vært medarbeider på to pilotprosjekter hos Asplan Viak med fokus på bruk av tre og klimagassreduksjon: Sollien barnehage og Søreide skole i Bergen. Hos Lusparken Arkitekter AS har hun fortsatt å jobbe med skolebygg med miljøfokus.

Julie mestrer å arbeide tverrfaglig og hun liker å jobbe i tett dialog med andre prosjekterende, utførende og brukere for å finne gode løsninger. Hun har bred erfaring og bruk av BIM i tverrfaglig prosjektering.

Lars-Morten Johansen

BYGGINGENIØR/IT-ANSVARLIG

Telefon
909 86 644

Lars-Morten Johansen er utdannet fra Høgskolen i Sør-Trøndelag avd. for teknologi i 1999. Etter endt utdanning har han arbeidet hos Lusparken Arkitekter AS.

Lars-Morten har sin styrke i god kjennskap i bruken av ArchiCAD, byggesøknader samt kontorets kvalitetssystemer.

Har jobbet som medarbeider i mange konkurranser. Medarbeider i store og små prosjekter både som tegner og søknadsansvarlig.

Gjennom arbeidserfaring har Lars-Morten opparbeidet kompetanse innenfor bruk av de digitale programmene Lusparken Arkitekter bruker til daglig. Dette inkluderer  drifting av dataparken, som er Windows-basert.

Arild Meen Halsøy

SIVILARKITEKT MNAL

Telefon
416 03 331

Arild Meen Halsøy er utdannet fra NTNU 2003. Etter endt utdanning har han arbeidet flere år i Oslo-området, både i privat og offentlig sektor, før han returnerte til Trondheim i 2015.

Gjennom alle årene som arkitekt i ulike roller innen arkitekturfaget har Arild opparbeidet bred kompetanse innen alle faser av prosjektutvikling og gjennomføring av byggeprosjekter. Han har hatt ansvar for komplekse byggeprosjekter. Han har bred erfaring fra prosjektledelse, detaljprosjektering og oppfølging av skolebygg, næringsbygg, kontorbygg, kulturbygg, samt boliger.

Han har særlig erfaring med miljørettet prosjektering både i forbindelse med nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Han har hatt ansvar for å gjennomføre en rekke reguleringsprosesser. Han har også erfaring både fra rollen som ansvarlig søker og som offentlig saksbehandler for kompliserte byggesaker og dispensasjonssaker. Dette har gitt verdifull innsikt i regelverk og offentlig forvaltning, og i de politiske prosessene knyttet til behandling av bygge- og reguleringssaker.

Arild har særlig erfaring fra utvikling og gjennomføring av komplekse prosjekter for nybygg, rehabilitering, ombygging og utvidelse av eksisterende bebyggelse med vekt på miljørettet prosjektering. I den senere tid har han jobbet mye med skole og undervisningsbygg, herunder verkstedbygg for teknisk industriell produksjon (TIP).

Han har bred erfaring fra komplekse brukerprosesser, med sammensatte brukergrupper.

Ingrid Melbye Michelsen

MASTER OF ARCHITECTURE MNAL

Telefon
474 75 277

Ingrid Melbye Michelsen er utdannet sivilarkitekt fra NTNU I 2008. I løpet av utdanningen og etter endt utdanning har hun arbeidet hos 3de Arkitektur og Design. I en kortere periode i 2010 jobbet hun med byutviklingsprosjektet Trebyen Trondheim hos Trondheim Eiendom, før hun ble ansatt hos Lusparken Arkitekter AS.

Hos Lusparken Arkitekter har Ingrid hatt ansvar for både nybygg og ombyggingsprosjekter i ulike faser og skala. Hun har fulgt flere prosjekt gjennom skisse-, søknad- og byggefaser, og har gjennom dette fått erfaring innenfor alle faser av prosjektering. Ingrid har hovedsaklig arbeidet med bolig- og fritidsprosjektering, men har det siste året fått erfaring med undervisningsbygg ifm med detalj- og byggefase ved Røros vgs.

Ingrid har også jobbet med mulighetsstudier, regulering og stedsanalyser, og har bidratt i flere konkurranser Lusparken Arkitekter har deltatt i. Ingrid har i forbindelse med konkurranser og mulighetsstudier arbeidet med visualiseringer og behersker derfor godt de ulike digitale illustreringsverktøy.

I siste del av studiet tok Ingrid særkurs som omhandlet prosjektering av større, komplekse bygg, med fokus på miljø og bærekraft.

Gjennom de seneste prosjektene har Ingrid opparbeidet en allsidig kompetanse i alle faser av prosjekter, fra utredning og regulering, til søknadsarbeid, skisseprosjekt og gjennomføring. Hun mestrer tverrfaglig prosjektering og har god erfaring med prosjektutvikling og tverrfaglig koordinering i BIM.

Magnus Aursand

MASTER OF ARCHITECTURE MNAL

Telefon
412 15 380

Magnus Aursand har sin arkitektutdannelse fra Arkitektskolen Aarhus i 2010. Etter endt utdanning arbeidet han nesten 3 år i Tegn_3 arkitektkontor før han ble ansatt hos Lusparken Arkitekter i 2013.

Gjennom 10 års erfaring har Magnus opparbeidet seg en bred kompetanse innen både prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter;- fra tidlig fase med konseptutvikling, brukermedvirkning, utforming til tverrfaglig detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass. Magnus har hatt saksansvar for store komplekse skolebygg med flere byggetrinn, stor andel ombygging, tilbygg og nybygg.

Han har erfaring med å følge prosjektene gjennom alle faser, fra konsept til ferdig bygg. Han har også arbeidet anbudsbeskrivelser og byggesøknader.

Magnus har erfaring fra utredning og gjennomføring av skoleprosjekt med stort fokus på miljø og bæredyktighet, blant annet Hatlane skole i Ålesund. Hatlane skole er bygd som passivhus og Magnus hadde ansvar for utredninger, detaljering, beskrivelser for generalentreprise og oppfølging ved byggestart.

Magnus var saksansvarlig arkitekt for AKSET kultur og skolesamfunn, et prosjekt med både barneskole, ungdomsskole, videregående skole, kulturskole, folkebibliotek, kulturhus og idrettsarealer. Prosjektet har stor kompleksitet med variert program og mange brukere. Det omfatter stor grad av ombygging og tilbygg.

Magnus har hatt saksansvar for prosjektet Nybygg for STO (særskilt tilrettelagt opplæring) ved Skjetlein videregående skole. Bygget er gjennomført med konstruksjoner i tre, med passivhusstandard og solceller på taket.

De siste årene har Magnus arbeidet med ulike prosjekter for NTNUs samlokaliseringsprosjekt, blant annet med endringer av Sverres gate 10 som inngår i Akrinn ved Campus Kalvskinnet. Bygningen totaltrehabiliteres og gis ny funksjonalitet for kontorer og undervisningsrrom. Ett av undervisningsrommene endres til rom for dans og drama og utformes som en black-box.

Jostein Fardal

MASTER OF ARCHITECTURE MNAL

Telefon
474 75 441

Jostein Fardal er utdannet fra NTNU i 2013. Han hadde et utveksling- og praksisopphold i Japan 2010-11. Etter endt utdanning dro han på et 3-måneders opphold i det rurale India hvor han deltok i planlegging og bygging av en barneskole i regi av WORKSHOP Architecture. Deretter ble han ansatt hos HUS Arkitekter i Trondheim, hovedsakelig med skolekonkurranser og bolig.

Hos Lusparken Arkitekter har Jostein har vært saksbehandler for en rekke prosjekter på Kalvskinnet i Trondheim. Først ut med Stallen og Repslagergården, hvor han har arbeidet med prosjektering av leiligheter og fortetting i vernede bygningsmiljø. Deretter gjennom prosjekter i regi av NTNU som Vitenskapsmuseet og Magasinbygget, hvor det har vært en tett dialog med Riksantikvaren for valg av arkitektoniske løsninger.

Jostein har også jobbet mye med konkurranseforslag og visualisering, og behersker godt ulike digitale illustreringsverktøy.

Gjennom de seneste prosjekter og kurs ved Lusparken Arkitekter har Jostein opparbeidet en kompetanse og erfaring innenfor prosjektering og utføring av tiltak av vernede og fredede bygninger. Med dette følger en økt forståelse for materialkvaliteter og sammenhenger mellom nytt og gammelt, samt prosessen i slike prosjekter. Han har ved flere anledninger jobbet med murbygninger og interesserer seg spesielt for bygde miljø i mur.

Jostein har også kompetanse på anbudsbeskrivelser og kostnadskalkyler, fra planlegging til gjennomføring.

Vegar Fiskå Valle

MASTER OF ARCHITECTURE MNAL

Telefon
977 90 958

Vegar Fiskå Valle er utdannet arkitekt fra NTNU i 2015. Etter endt utdanning har han arbeidet hos Skibnes Arkitekter før han begynte hos Lusparken Arkitekter.

Vegar har opparbeidet allsidig kompentanse innenfor de fleste faser av byggeprosjekter: Konseptutvikling, programmering, anbud- og søknadsarbeid, detaljprosjektering og byggeplass-oppfølging.

I løpet av de siste årene har Vegar vært involvert i de fleste av kontorets konkurransearbeider, der han har tatt del både i konsept- og prosjekteringsfasen.

Vegar har erfaring med prosjektering av boliger, studentboliger, næringsbygg, undervisningsbygg og kulturbygg. Han har også erfaring med prosjektering i vernet bebyggelse og bygg med antikvarisk verdi.

De siste årene har Vegar arbeidet med blant annet med skisseprosjekt og regulering av Trondheim Katedralskole, konseptutvikling i forbindelse med nytt kulturhus i Orkdal, prosjektering av ny barneskole på Hegra og utvikling av mulighetsstudie på Olav Duun videregående skole på Namsos.

Vegar har kjernekompetansen sin innenfor konseptutvikling i tidligfasen av prosjekter, i tillegg til i kompleks prosjektering. Han trives godt med å finne løsninger i oppgaver med krevende og utfordrende forutsetninger.

Vegar har høy kompetanse innenfor BIM-prosjektering og digital modellering. Han har spesialkompetanse innenfor visualisering, og utformer ofte kontorets illustrasjoner i forbindelse med konkurransearbeid.

Kristine Øvstebø

MASTER OF ARCHITECTURE

Telefon
940 85 596

Kristine Øvstebø er utdannet fra NTNU i 2015. Etter endt utdanning har hun arbeidet hos Skylstad Arkitektur AS, og deretter hos Lusparken Arkitekter AS.

Kristine har hatt ansvar for både nybygg og ombyggingsprosjekt i ulik skala og fase. Hun har fulgt flere prosjekt gjennom detalj- og byggefase. Har med det erfaring med detaljprosjektering, arbeidstegninger og oppfølging på byggeplass.

Hun har i flere prosjekt arbeidet i tett samarbeid med konsulenter fra andre fag, og utførende håndverkere i prosjektet. God dialog underveis i prosjektering og helt til ferdig bygg er noe Kristine mener har stor innvirkning på arkitekturen og kvaliteten man sitter igjen med til slutt.

I løpet av hennes 4 år som arkitekt har hun arbeidet mye med undervisningsbygg og vært med i prosjektering av både barneskoler, videregående skoler og universitetsbygg. Hun har erfaring fra konkurranser og skisseprosjekt til detaljering og byggefase.

I ombyggingsprosjekt har forholdet mellom nytt og gammelt hatt en sentral rolle, både i skisseprosjekt og detaljering.

Kristine har hatt ansvar for interiør og farger på store og små prosjekt, og har etter hvert fått en del erfaring med møbelprosjektering, fargesammensetning og materialpalett. Hun har også tegnet spesialmøbler til ulike prosjekt hos NTNU.