Trondheim Katedralskole, Munkegata 8

 

Frist for innspill 30. juli 2018

Reguleringsvarsel Trondheim Katedralskole (PDF)

 

På vegne av Trøndelag fylkeskommune meldes oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Trondheim Katedralskole.

Planområdet er på ca. 12,5 daa og berører gnr/bnr 400/86, 400/14, 400/13, 400/45, 400/40, og deler av 400/225.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppgradering og utvidelse av Trondheim Katedralskole med bakgrunn i økende elevtall og manglende skolefasiteter.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser i Fylkestingets rådsal i Erling Skakkes gt 14, Trondheim den 23. august kl 1330.

Kommunen har i brev datert 12.06.2018 avgjort at planen ikke utløser krav om planprogram, men at det skal utarbeides en konsekvensutredning av planens virkning på kulturminner.

Innspill til planarbeidet sendes til:

Lusparken arkitekter AS, v/Arild Meen Halsøy. Brattørgata 5 7010 Trondheim eller firmapost@lusparken.no innen 30. juli 2018