Østre Rosten 47, Tiller videregående skole

Frist for merknader 20. mai 2019

1 Varslingsbrev regulering Tiller vgs – Lusparken arkitekter.pdf
2 Planbeskrivelse Tiller vgs – Arkitema Architects.pdf
3 ROS Analyse Tiller vgs – Arkitema Architects.pdf
4 Tilbakemeldingbrev – Trondheim kommune.pdf

Iht pbl. §12-8 varsles det om oppstart av planarbeid for overnevnte område. Forslagsstiller er Trøndelag fylkeskommune.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ombygging og utvidelse av Tiller videregående skole med tilhørende infastruktur.
Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.
Planområdet er ca. 36,1 daa og berører hele eller deler av gnr/bnr:323/21, 323/22, 323/1643, 323/1997, 323/2174, 323/2174, 323/2175, 323/2176, 323/2279 og 323/2280.
Merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig til Lusparken arkitekter, Brattørgata 5, 7010 Trondheim eller firmapost@lusparken.no